phantasmapoeiagoria

the description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essencethe description withdraws into it's essence